logo logo 1 logo 2 logo 3

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁĄMI INTEGRACYJNYMI

Przedszkole integracyjne realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmujące w szczególności:
1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2. stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości placówki,
3. wspomaganie działań wychowawczych rodziców,
4. wpłuwanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.
5  wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego
 
Placówka pracuje  w dni powszednie w godzinach 6.30  -  17.00. W  uzasadnionym przypadku godziny pracy Placówki mogą zostać przedłużone.
W soboty dzień dyżurny.
Przedszkole pracuje we wszystkie miesiące roku kalendarzowego.
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2.5 do 6 lat.
W uzasadnionym przypadku Zarząd Stowarzyszenia  może zadecydować o przyjęciu dziecka , które nie ukończyło 2,5 roku życia.
 
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
Organizuje się dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( dotyczy dzieci niesłyszących, słabo słyszacych, niewidowmych, słabo widzacych, z niepełnosprawnością ruchową, z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym).
Rodzaje zajęć rewalidacyjnych
* korekcyjno-kompensacyjne
* logopedyczne
* gimnastyka korekcyjna
Główne cele zajęć rewalidacyjnych: 
* Maksymalne usprawnianie, rozwijanie,wzmacnianie funkcji psychicznych i fizycznych,
* Korygowannie funkcji zaburzonych i uszkodzonych.
* Kompensowanie czyli wyrównywanie przez zastąpowanie.
* Stymulowanie ( dynamizowanie rozwoju )
Celem rewalidacji nie jest wyrównywanie braków edukacyjnych !!!
Ustalając rodzaj zajęć rewalidacyjnych uwaględniamy:
* zalecenia i diagnozę zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej
* potrzeby dziecka wynikające z diagnozy pedagogicznej nauczycieli
Obowiązkowa dokumentacja:
* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
* Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, którego istotny element stanowi wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka - opracowany przez zespół.
* Programzajęć rewalidacyjnych stanowiący integralna częć IPET-u.
Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
Czas trwania zajęć rewalidacyjnych dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka i wynosi:
* z dziećmi w wieku  od 3 do 4 lat - 15 minut
* z dziecmi w wieku  od 5 do 6 lat - 30 minut.
Minimalny wymiar zajęć wynosi 2 godziny tygodniowo dla dziecka w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym. Zajęcia te prowadzone są dodatkowo.
 
ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 
 Dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w wieju od 3 do 25 lat organizuje się zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Główne cele zajęć rewalidacyjno-wychowaczych:
* wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowanou w codziennym życiu.
* kształtowanie sposobu komunikowania się,
* usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki
* wdrażanie do samodzielności 
* rozwijanie zainteresowń z otoczeniem,
* kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
* nauka celowego działania.
Udział w zajęciach dzieci w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za spełnienie tego obowiązku. Zajęciami indywidualnymi mogą być objęte dzieci i młodzież, w stosunku do których Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna orzekła taką formę.
Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie pedagogiczne,który opracowuje program zajęć na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym.Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychfizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi 2 godziny na zajęciach indywidualnych
   

     

 

 
 
PLAN DNIA
6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. zabawy dowolne służące  realizacji pomysłów dzieci.
8.00-8.25 Zabawy integrujące grupę. Zabawy ogólnorozwojowe ( np.rozwijające percepcję wzrokową i słuchową ). Zabawa ruchowa.
8.25-8.30 Przygotowanie do śniadania.
8.30 - 9.00 ŚNIADANIE - usprawnianie czynności samoobsługowych, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków, rozwijanie postawy prozdrowotnej związanej z prawidłowym odżywianiem się.
9.00--11.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez   zajęcia z całą grupą. Spacery , zabawy dowolne na  placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne. zabawy wg inwencji dzieci, praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, prace porządkowe i organizacyjne.
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00-12.30 Obiad.
12.30-13.50 Ćwiczenia relaksacyjne,  zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej ( ewentualnie słuchanie fragmenów książek). zabawy dowolne w sali.
13.50 - 17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi , dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zajęcia dodakowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Dzieci w grupach łączonych przebywają od 6.30 - 8.00 i od 13.00- 17.00 .

przedszkole.jpg

 

2012 PRZYSTAŃ stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych w Krynicy-Zdroju