logo logo 1 logo 2 logo 3

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁĄMI INTEGRACYJNYMI

Przedszkole integracyjne realizuje cele i zadania okre┼Ťlone w Ustawie o systemie o┼Ťwiaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególno┼Ťci na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmuj─ůce w szczególno┼Ťci:
1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2. stworzenie opieki nad dzie─çmi odpowiednio do ich potrzeb i mo┼╝liwo┼Ťci placówki,
3. wspomaganie dzia┼éa┼ä wychowawczych rodziców,
4. wp┼éuwanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.
5  wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego
 
Placówka pracuje  w dni powszednie w godzinach 6.30  -  17.00. W  uzasadnionym przypadku godziny pracy Placówki mog─ů zosta─ç przed┼éu┼╝one.
W soboty dzień dyżurny.
Przedszkole pracuje we wszystkie miesi─ůce roku kalendarzowego.
Do przedszkola ucz─Öszczaj─ů dzieci w wieku od 2.5 do 6 lat.
W uzasadnionym przypadku Zarz─ůd Stowarzyszenia  mo┼╝e zadecydowa─ç o przyj─Öciu dziecka , które nie uko┼äczy┼éo 2,5 roku ┼╝ycia.
 
ZAJ─śCIA REWALIDACYJNE
Organizuje si─Ö dla dzieci posiadaj─ůcych orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego ( dotyczy dzieci nies┼éysz─ůcych, s┼éabo s┼éyszacych, niewidowmych, s┼éabo widzacych, z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů ruchow─ů, z uposledzeniem umys┼éowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym).
Rodzaje zaj─Ö─ç rewalidacyjnych
* korekcyjno-kompensacyjne
* logopedyczne
* gimnastyka korekcyjna
G┼éówne cele zaj─Ö─ç rewalidacyjnych: 
* Maksymalne usprawnianie, rozwijanie,wzmacnianie funkcji psychicznych i fizycznych,
* Korygowannie funkcji zaburzonych i uszkodzonych.
* Kompensowanie czyli wyrównywanie przez zast─ůpowanie.
* Stymulowanie ( dynamizowanie rozwoju )
Celem rewalidacji nie jest wyrównywanie braków edukacyjnych !!!
Ustalaj─ůc rodzaj zaj─Ö─ç rewalidacyjnych uwagl─Ödniamy:
* zalecenia i diagnoz─Ö zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej
* potrzeby dziecka wynikaj─ůce z diagnozy pedagogicznej nauczycieli
Obowi─ůzkowa dokumentacja:
* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
* Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, którego istotny element stanowi wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka - opracowany przez zespó┼é.
* Programzaj─Ö─ç rewalidacyjnych stanowi─ůcy integralna cz─Ö─ç IPET-u.
Organizacja zaj─Ö─ç rewalidacyjnych.
Czas trwania zaj─Ö─ç rewalidacyjnych dostosowany do mo┼╝liwo┼Ťci rozwojowych dziecka i wynosi:
* z dzie─çmi w wieku  od 3 do 4 lat - 15 minut
* z dziecmi w wieku  od 5 do 6 lat - 30 minut.
Minimalny wymiar zaj─Ö─ç wynosi 2 godziny tygodniowo dla dziecka w oddziale ogólnodost─Öpnym i integracyjnym. Zaj─Öcia te prowadzone s─ů dodatkowo.
 
ZAJ─śCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 
 Dla dzieci z upo┼Ťledzeniem umys┼éowym w stopniu g┼é─Öbokim w wieju od 3 do 25 lat organizuje si─Ö zespo┼éowe lub indywidualne zaj─Öcia rewalidacyjno-wychowawcze.
G┼éówne cele zaj─Ö─ç rewalidacyjno-wychowaczych:
* wspomaganie rozwoju dzieci i m┼éodzie┼╝y,rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezale┼╝no┼Ťci od innych osób w funkcjonowanou w codziennym ┼╝yciu.
* kształtowanie sposobu komunikowania się,
* usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki
* wdra┼╝anie do samodzielno┼Ťci 
* rozwijanie zainteresowń z otoczeniem,
* kszta┼étowanie umiej─Ötno┼Ťci wspó┼é┼╝ycia w grupie
* nauka celowego działania.
Udzia┼é w zaj─Öciach dzieci w wieku obowi─ůzku szkolnego uznaje si─Ö za spe┼énienie tego obowi─ůzku. Zaj─Öciami indywidualnymi mog─ů by─ç obj─Öte dzieci i m┼éodzie┼╝, w stosunku do których Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna orzek┼éa tak─ů form─Ö.
Organizacja i realizacja zaj─Ö─ç rewalidacyjno-wychowawczych.
Zaj─Öcia prowadzi nauczyciel posiadaj─ůcy przygotowanie pedagogiczne,który opracowuje program zaj─Ö─ç na podstawie wskaza┼ä zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym.Wymiar zaj─Ö─ç, w zale┼╝no┼Ťci od mo┼╝liwo┼Ťci psychfizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zaj─Ö─ç, wynosi 2 godziny na zaj─Öciach indywidualnych
   

     

 

 
 
PLAN DNIA
6.30-8.00 Schodzenie si─Ö dzieci do przedszkola. zabawy dowolne s┼éu┼╝─ůce  realizacji pomys┼éów dzieci.
8.00-8.25 Zabawy integruj─ůce grup─Ö. Zabawy ogólnorozwojowe ( np.rozwijaj─ůce percepcj─Ö wzrokow─ů i s┼éuchow─ů ). Zabawa ruchowa.
8.25-8.30 Przygotowanie do ┼Ťniadania.
8.30 - 9.00 ┼ÜNIADANIE - usprawnianie czynno┼Ťci samoobs┼éugowych, kszta┼étowanie nawyków higieniczno – kulturalnych zwi─ůzanych ze spo┼╝ywaniem posi┼éków, rozwijanie postawy prozdrowotnej zwi─ůzanej z prawid┼éowym od┼╝ywianiem si─Ö.
9.00--11.45 Realizacja zada┼ä edukacyjnych poprzez   zaj─Öcia z ca┼é─ů grup─ů. Spacery , zabawy dowolne na  placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe, ─çwiczenia gimnastyczne. zabawy wg inwencji dzieci, praca indywidualna i w ma┼éych zespo┼éach o charakterze stymuluj─ůco-kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, prace porz─ůdkowe i organizacyjne.
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00-12.30 Obiad.
12.30-13.50 ─ćwiczenia relaksacyjne,  zabawy dydaktyczne, ─çwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy. S┼éuchanie opowiada┼ä nauczyciela na podstawie literatury dzieci─Öcej ( ewentualnie s┼éuchanie fragmenów ksi─ů┼╝ek). zabawy dowolne w sali.
13.50 - 17.00 ─ćwiczenia indywidualne z dzie─çmi , dostosowane do ich mo┼╝liwo┼Ťci i potrzeb, zaj─Öcia dodakowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Dzieci w grupach ┼é─ůczonych przebywaj─ů od 6.30 - 8.00 i od 13.00- 17.00 .

przedszkole.jpg

 

2012 PRZYSTA? stowarzyszenie na rzecz osˇb niepe?nosprawnych w Krynicy-Zdroju